Responsive Image Gallery

แดนดึกดำบรรพ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรมแดนดึกดำบรรพ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นพื้นฐานผ่านสถานการณ์จำลองเหตุการณ์ ตลอดจนให้มีความเข้าใจถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อชีวิตประจำวัน อาทิ ฐานกิจกรรม ส่วนประกอบของโลก ,พืชดึกดำบรรพ์ ,ธรณีพิบัติภัย เป็นต้น