Responsive Image Gallery

โครงการแลกเปลี่ยน จิตรลดาเหมียนหยางครั้งที่ 8ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยน จิตรลดา – เหมียนหยาง ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 6-17 สิงหาคม 2562 ให้กับนักเรียน และครู จากประเทศจีน โดยมีกิจกรรม อาทิเช่น ทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมหาราชวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวนสามพราน เรียนวิชาภาษาไทย นาฎศิลป์ มารยาทไทย การงาน ศิลปะไทยฯลฯ