Responsive Image Gallery

ทัศนศึกษา เมืองจราจรจำลอง สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)ระดับอนุบาล โรงเรียนจิตรลดา ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนภายในชุมชนขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้จากประสบการณ์ตรงและเชื่อมโยงการเรียนรู้จากภายในห้องเรียน โดยนำนักเรียนระดับอนุบาล 2 ไปทัศนศึกษา ณ เมืองจราจรจำลอง สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานต่างๆ ดังนี้

- ห้องป้ายจราจร เรียนรู้เครื่องหมายจราจร

- ห้องอบรม เรียนรู้กฎจราจรเบื้องต้นจาก VTR การ์ตูน

- ภาคสนาม ฝึกปฏิบัติโดยขี่จักรยานบนถนนจำลองตามเครื่องหมายจราจร