Responsive Image Gallery

ปฐมนิเทศนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาผกาภิรมย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับประถมศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา บรรยายเกี่ยวกับประวัติ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ของโรงเรียนจิตรลดา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา ระเบียบปฏิบัติของสำนักพระราชวัง เพื่อให้ทราบและปฏิบัติอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอ เครื่องดนตรีไทยให้นักเรียนได้รู้จัก และจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับโรงเรียนอีกด้วย