Responsive Image Gallery

กิจกรรมจาริกวัด-จารึกธรรมกิจกรรมจาริกวัด-จารึกธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมจาริกวัด-จารึกธรรมให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกระดับ โดยมีจุดประสงค์คือเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เห็นความสำคัญของวัด และได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงสืบต่อไป เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาตนเองในการดำเนินชีวิต ซึ่งการจัดกิจกรรมได้แบ่งเป็นฐาน ในแต่ละฐานได้ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง โดยผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปร่วมกิจกรรมจาริกวัด-จารึกธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>