Responsive Image Gallery

ศึกษาดูงานที่กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00-16.00 น. งานแนะแนวและงานวิเทศสัมพันธ์ได้นำนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไปศึกษาดูงานที่กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ คุณศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป และบุคลากรได้นำนักเรียนชมอาคารสถานที่ และจัดการบรรยายเพื่อแนะแนวการศึกษาและ การประกอบอาชีพด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคต นอกจากนี้ บุคลากรของกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้แนะนำกระบวนการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารธารณะของกระทรวงการต่างประเทศ กิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจและให้คำแนะนำแก่นักเรียนที่ต้องการทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคต หลังจากการร่วมกิจกรรม ผู้แทนนัดเรียนได้ให้สัมภาษณ์เพื่อแสดงความประทับใจที่มีต่อการศึกษาดูงานกับรายการวิทยุของสถานีวิทยุสราญรมย์ ซึ่งเป็นสถานีวิทยุของกระทรวงการต่างประเทศอีกด้วย


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>