Responsive Image Gallery

กิจกรรมชมภาพยนตร์จีนในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ทางสถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนจากฮั่นปั้นและทีมงานไชน่าสตูดิโอวิทยุภาพยนตร์นานาชาติ ได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนวิชาภาษาจีน ได้ร่วมชมสื่อภาพยนตร์จีน ชื่อว่า “Never say die” ซึ่งนักเรียนสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ภาษาจีนจากภาพยนตร์ และสร้างความบันเทิงในการเรียนภาษาจีน