Responsive Image Gallery

กิจกรรมวันลอยกระทงระดับประถมศึกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาอันดีงามของไทย และเพื่อปลูกฝัง...ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเอกลักษณ์ของไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ได้จัดให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้ ๑.กิจกรรมบูรณาการกับวิชาการต่างๆ ได้แก่ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ พลศึกษา การงานอาชีพ และศิลปะ ๒. กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>