Responsive Image Gallery

กิจกรรมเสวนาเรื่อง “พัฒนาการเด็ก”ระดับอนุบาล โรงเรียนจิตรลดา ได้จัดเสวนาเรื่อง “พัฒนาการเด็ก” ร่วมกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน พัฒนาการเด็ก จากกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีวิทยากร 4 คน คือ ผศ. พ.อ. หญิง ชาคริยา ธีรเนตร ร.ท. หญิง เขมิกา เขมะกนก สุดนาวา พญ. พิชานัน สุดใจ และ พญ. ฐิติกาญจน์ เลาหสุรโยธิน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เพื่อให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสังเกตและปรับพฤติกรรมเด็ก มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มีความสุขในการเรียนรู้ สามารถช่วยเหลือดูแลเด็กให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้ครูมีทัศนคติเชิงบวก และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานให้แก่คณะครู