Responsive Image Gallery

กิจกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมซึ่งมีการจัดกิจกรรม "รณรงค์ ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยได้มาถ่ายทำสารคดีที่โรงเรียนจิตรลดาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีการ รณรงค์ในการลดใช้แก้วพลาสติกและหลอดพลาสติกในร้านขายคล่อง เพื่อให้โรงเรียนอื่น ๆ ตระหนักรู้ถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ในรายการข่าว 3 มิติ วันที่ 23 กันยายน 2561