Responsive Image Gallery

กิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนจิตรลดา จัดกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 กิจกรรมหน้าแถวได้แก่ เล่านิทานความเป็นมา อ่านบทกวี และเขียนพู่กันจีนเกี่ยวกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของเทศกาลไหว้พระจันทร์ อีกทั้งระหว่างสัปดาห์ที่ 17-21 กันยายน 2561 จะมีการจัดกิจกรรมภายในห้องเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมชิมขนมไหว้พระจันทร์ ทำที่คั่นหนังสือ ทำพัด ทำMap-mapping จัดบอร์ดความรู้ เป็นต้น