Responsive Image Gallery

กิจกรรมทัศนศึกษา ป.5ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา “ย้อนอดีต ตามรอย ราชธานี ศรีอยุธยา” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้อันทรงคุณค่า โดยนำนักเรียนทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญ อาทิ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดมหาธาตุ วัดหน้าพระเมรุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาและเจ้าหน้าที่อีก ๒ ท่านเป็นวิทยากรนำบรรยายให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากโบราณสถาน โบราณวัตถุ เกิดความซาบซึ้ง ความรัก ความหวงแหนประเทศชาติและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์