Responsive Image Gallery

ไหว้ครูวิชาศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา สาขาศิลป โรงเรียนจิตรลดา ได้จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูศิลปะขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2561เวลา 08.30 - 11.30 น. ซึ่งเป็นพิธีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้เรียน ทางโรงเรียนได้จัดพิธีสวดมนต์เย็น โดยคณะสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 - 18.00 น.และสวดมนต์เช้าในวันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560เวลา 07.00 - 08.00 น. ภายในงานได้เรียนเชิญ อาจารย์ สาคร โสภา นักวิชาการช่างศิลป์ สาขาทัศนศิลป์ จากวิทยาลัยช่างศิลป มาเป็นประธานและ อาจารย์นิมิตร รอบรับบุญ มาเป็นผู้ช่วยประธานในการประกอบพิธีไหว้ครูศิลปะ โดยได้ทำพิธีมอบ ให้แก่ ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา และครอบครูศิลปะให้แก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมพิธี

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>