Responsive Image Gallery

Math Day เพื่อโรงเรียนสอนดีในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาได้ดำเนินการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา “Math Day” เพื่อโรงเรียนสอนดี ณ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของโครงการรางวัลบัณณาสสมโภชระยะที่ 4 โดยกิจกรรมประกอบด้วยฐานต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์เช่น กิจกรรมวิ่งเปี้ยวคณิตศาสตร์ กิจกรรม The Tower กิจกรรมฐาน กิจกรรม Math Fair และกิจกรรมแลกของรางวัล

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>