Responsive Image Gallery

การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎในวันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขันทีมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6ประกอบด้วย เด็กหญิงปรียากร คงพิพิธ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 เด็กหญิงกมลลฎา โกวิทวิบูล และ เด็กชาย กวิน เรืองศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้รับรางวัลชมเชย สอบได้คะแนน 82 คะแนน จากคะแนนสูงสุด 88 คะแนน และได้อันดับที่ 20 จาก 262 โรงเรียน นอกจากนี้ การแข่งขันฟิสิกส์ เพชรยอดมงกุฎครั้งที่6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 -6 นาย ณภัทร นาวาณุเคราะห์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชย ทำได้คะแนน 37 คะแนน จากคะแนนสูงสุด 51 คะแนน และได้อันดับที่ 21 จากทั้งหมด 525 คน