Responsive Image Gallery

งานวันภาษาไทย ระดับอนุบาลกิจกรรมวันภาษาไทยระดับอนุบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้เหมาะสมตามวัย ออกเสียงถูกต้องชัดเจน และเห็นความสำคัญของภาษาไทย ช่วยกันรักษาให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป โดยมีกิจกรรมดังนี้
- ร้องเพลงและทำท่าทางประกอบเพลง “มาร์ช ก.ไก่”
- ร้องเพลงชาติไทย
- อนุบาล ๑ ร้องและเต้นประกอบท่าทาง เพลง “ช้าง”
- อนุบาล ๒ ท่องคำคล้องจอง “ด.เอ๋ย ด.เด็ก”
- อนุบาล ๓/๑ ท่องคำคล้องจอง “มดเอ๋ยมดแดง”
- อนุบาล ๓/๒ ท่องคำคล้องจอง “แม่ไก่อยู่ในตะกร้า”
- อนุบาล ๓/๓ ท่องคำคล้องจอง “จันทร์เอ๋ย จันทร์เจ้า”
- นักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับอนุบาล ๓ เล่านิทานเรื่อง
“แก้วหน้าม้า”

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>