Responsive Image Gallery

การวาดภาพและระบายสีด้วยสีกาแฟวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 คณะครูอนุบาลทุกคน อบรมเรื่อง “การวาดภาพและระบายสีด้วยสีกาแฟ” โดยครูศรีนารา พิริยสฤษฎ์ และครูวรรณวิภา สุขกนิษฐ ครูระดับอนุบาลเป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>