Responsive Image Gallery

กิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเป็นทีมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดการแข่งขันคณิตคิดเป็นทีม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลักษณะกิจกรรม
1. แบ่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นทีม ทีมละ 6 คน โดยพิจารณาผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยคละความสามารถของนักเรียน จำนวน 19 ทีม
2. กติกาการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ
2.1 รอบที่ 1 แบบทดสอบเดี่ยว แบบทดสอบมี 30 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที
2.2 รอบที่ 2 แบบทดสอบทีม (แบบส่งต่อ) แบ่งออกเป็น 3 ชุด ชุดละ 6 ข้อ ใช้เวลา 6 นาที
2.3 รอบที่ 3 แบบทดสอบทีม (แบบแบ่งกันทำ) แบบทดสอบมี 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที
3. เกณฑ์การตัดสินรางวัล
รางวัลที่ 1 เหรียญทอง 3 ทีม
รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน 3 ทีม
างวัลที่ 3 เหรียญทองแดง 3 ทีม


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>