Responsive Image Gallery

กิจกรรมอบรมหัวข้อ “น้ำและเทคโนโลยี” ฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล ส่งครูเข้าอบรมหัวข้อ “น้ำและเทคโนโลยี” จัดโดยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 7-8 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-16.00 น. โดยมี ดร. ลดาวัลย์ กันหสุวรรณเป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เกี่ยวกับวัฏจักรการสืบเสาะและการตั้งคำถามของครูแบบ Inquiry Spiral เพื่อกระตุ้นให้ได้หัวข้อที่จะทำวัฏจักรวิจัย ซึ่งผู้เข้าอบรมได้นำความรู้มาถ่ายทอดให้ครูระดับอนุบาลทุกคนได้เข้าใจและฝึกปฏิบัติ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนกิจกรรมวิทยาศาสตร์และโครงการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>