Responsive Image Gallery

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Kahoot Make Quiz Easy"กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Kahoot Make Quiz Easy" เพื่อเป็นสื่อการสอนแนวใหม่ให้แก่ครูที่สนใจ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00-17.30 น. ที่ห้องคอมพิวเตอร์ PC4