Responsive Image Gallery

กิจกรรมค่ายปลูกวินัย วัยประถมฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายปลูกวินัย วัยประถม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ตามโครงการดูแลระเบียบวินัยและช่วยเหลือนักเรียน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระราชทานกำเนิด องค์บริหารของโรงเรียนจิตรลดา ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้รู้จักประวัติ ความเป็นมาของโรงเรียนจิตรลดา รู้ระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ทักษะมารยาทแบบไทย การไหว้ การกราบ การถวายความเคารพ และเพื่อให้นักเรียนปรับตัว รู้จักหน้าที่ของตนเอง สามารถดูแลตนเอง พัฒนาคุณลักษณะของตนเองได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมแบบฐานการเรียนรู้ มีทั้งหมด 8 ฐานการเรียนรู้ คือ ภาคภูมิใจในจิตรลดา เทิดทูนศาสนา พระมหากษัตริย์ เจิดจรัสมารยาทแบบไทย มั่นใจใส่เครื่องแบบนักเรียน พากเพียรผูกเชือกรองเท้า พวกเรารับผิดชอบหน้าที่ เป็นเด็กดีมีวินัย และปลอดภัยเมื่อใช้สนามเด็กเล่น

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>