Responsive Image Gallery

ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาวโรงเรียนจิตรลดาได้นำตัวแทนนักเรียนในทุกระดับไปร่วมกิจกรรม “ การละเล่นเด็กไทย” ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ซึ่งกิจกรรม“ การละเล่นเด็กไทย” เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของวิชานาฎศิลป์ และดนตรีไทย เป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความสามัคคี รู้จักการทำงานและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันเป็นประเพณีของไทย สำหรับกิจกรรม “ การละเล่นเด็กไทย” ของโรงเรียนจิตรลดา จะเป็นการสาธิตการเรียนการสอน โขน รำไทย การนุ่งโจงกระเบน และการละเล่นเด็กไทย เช่น รีรีข้าวสาร มอญซ่อนผ้า ตี่จับ แม่งูเอ๋ย วิ่งเปี้ยว ขี่ม้าส่งเมือง ลิงชิงหลัก เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดในระหว่างวันที่ 8- 9 ,12 - 15, 26-28 กุมภาพันธ์ วันที่ 1 และ 5-7 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 - 11.03 น. ณ สนามเสือป่า

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>