Responsive Image Gallery

กิจกรรมจาริกวัด-จารึกธรรม ป.5-6ในวันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โรงเรียนจิตรลดา ระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมกิจกรรมจาริกวัด-จารึกธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ไปศึกษาที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ไปศึกษาที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญ ศาสนสถานและศาสนวัตถุของวัด กิจวัตรประจำวันของสงฆ์ ศาสนพิธีและการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนจากประสบการณ์ตรง
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>