Responsive Image Gallery

กิจกรรมจาริกวัด-จารึกธรรม ป.3 ป.4ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โรงเรียนจิตรลดา ระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมกิจกรรมจาริกวัด-จารึกธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ไปศึกษาที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ไปศึกษาที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญ ศาสนสถานและศาสนวัตถุของวัด กิจวัตรประจำวันของสงฆ์ ศาสนพิธีและการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนจากประสบการณ์ตรง
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>