Responsive Image Gallery

กิจกรรมจาริกวัด-จารึกธรรม ป.1-2ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โรงเรียนจิตรลดา ระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมกิจกรรมจาริกวัด-จารึกธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ไปศึกษาที่วัดญาณเวศกวัน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ไปศึกษาที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญ ศาสนสถานและศาสนวัตถุของวัด กิจวัตรประจำวันของสงฆ์ ศาสนพิธีและการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนจากประสบการณ์ตรง
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมต่างๆ... >>>