Responsive Image Gallery

ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในวันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โรงเรียนจิตรลดา ระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรจากแหล่งเรียนรู้