Responsive Image Gallery

เสวนา หัวข้อ “ไขทุกคำถาม ขานทุกคำตอบ มอบให้ลูกศิษย์”งานจิตวิทยาแนะแนวและส่งเสริมพัฒนาการตามศักยภาพของนักเรียน จัดเสวนา หัวข้อ “ไขทุกคำถาม ขานทุกคำตอบ มอบให้ลูกศิษย์” วันที่ 8,12 มกราคม 2561 โดยเชิญ พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู กุมารแพทย์ประจำสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และพ.อ.หญิง วิรงรอง อรัญนารถ กุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กมาเป็นวิทยากรให้แก่คณะครู เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและการปรับพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียน