Responsive Image Gallery

งานสัตว์โลกน่ารักงานสัตว์โลกน่ารัก ได้นำนักเรียนระดับอนุบาล1 และ อนุบาล2 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ในวันที่ 24 - 25 มกราคม 2561 ที่สวนสัตว์ดุสิต เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ตรง ให้นักเรียนในเรื่อง “สิ่งมีชีวิต(คน สัตว์ พืช)” การทัศนศึกษาครั้งนี้นักเรียนได้รับชมชีวิตสัตว์และ การแสดงความสามารถพิเศษของสัตว์ ทำให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจในธรรมชาติของสัตว์มากขึ้น พร้อมทั้งตระหนักถึงการมีเมตตา กรุณาต่อสัตว์


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>