Responsive Image Gallery

ค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ในวันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม และศูนย์ฝึกอบรมที่3 (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นพื้นฐานตลอดจนให้มีความเข้าใจถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อชีวิตประจำวัน