Responsive Image Gallery

กิจกรรมเชียร์ชั้น ประจำปีการศึกษา 2560ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา จัดกิจกรรมเชียร์ชั้นประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคี พร้อมเพียง เป็นหมู่คณะของนักเรียนแต่ละระดับชั้น โดยได้เชิญดารานักแสดงและนักเรียนเก่าเป็นคณะกรรมการตัดสิน และระดับชั้นที่ได้รางวัลชนะเลิศในปีนี้ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5