Responsive Image Gallery

การประชุมสถาบันขงจื่อนานาชาติครั้งที่ 12ผศ.ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงเรียนจิตรลดา พร้อมด้วยผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายไทย เข้าร่วมประชุมสถาบันขงจื่อนานาชาติครั้งที่ 12 (The 12th Confucius Institute Conference) ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 ณ เมืองซีอาน มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน การไปประชุมในครั้งนี้ ผู้จัดการและผู้อำนวยการได้มีโอกาสพบปะกับประธานและผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยปักกิ่งและได้หารือร่วมกันถึงความร่วมมือของทั้งสองสถาบันและรวมถึงความเป็นไปได้ในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง