Responsive Image Gallery

ค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ในวันที่ 1-3 ธันวาคม พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้มีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน , พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นพื้นฐานตลอดจนให้มีความเข้าใจถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อชีวิตประจำวัน