Responsive Image Gallery

โครงการเดินแฟชั่นชุดไทยระดับอนุบาลได้จัดโครงการเดินแฟชั่นชุดไทยขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทย ปลูกฝังให้นักเรียนมีความเข้าใจและซาบซึ้งถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทย ตลอดจนได้รู้จักการแต่งกายชุดไทยในแต่ละสมัย และการสวมชุดให้เหมาะสมกับกาลเทศะ