Responsive Image Gallery

ลูกเสือผู้นำสันติภาพในวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ตัวแทนลูกเสือกองร้อยพิเศษ ระดับประถม ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ลูกเสือผู้นำสันติภาพ” ที่โรงเรียนมัธยมวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพฯ