Responsive Image Gallery

MR.ZHOU GAOYU และ DR.HAN XI เยี่ยมชมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 MR.ZHOU GAOYU เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสหราชอาณาจักรไทย และ DR.HAN XI ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเยี่ยมชมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ"เส้นทางสายไหมใหม่ โครงการเปลี่ยนแปลงโลกแห่งศตวรรษที่ 21" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2