กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี

รู้และเข้าใจรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท และจำแนกรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล เข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสร้างสรรค์ดนตรี
เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล ในอัตราจังหวะต่าง ๆ มีทักษะในการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิค การแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สร้างเกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์ การเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถนำดนตรีไประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ

รู้และเข้าใจรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท และจำแนกรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล เข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสร้างสรรค์ดนตรีเปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน อ่าน เขียน
โน้ตดนตรีไทยและสากล ในอัตราจังหวะต่าง ๆมีทักษะในการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สร้างเกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์การเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถนำดนตรีไประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรี ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล ร้องเพลง และเล่นดนตรี ในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีแสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์

วิชาดนตรีไทย (ขิม) 5
การเล่นดนตรีไทยเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ ทักษะและสร้างความเพลิดเพลิน
ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านดนตรี กล้าแสดงออก สนุกสนานไปกับเสียงเพลง
เพิ่มความฉลาดทางด้านอารมณ์ นอกจากนี้ยังช่วยเสริมบุคลิกภาพให้งดงามอย่างไทย
ในด้านการนั่งพับเพียบให้หลังตรงและสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

            มีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการขับร้องเพลงไทย การฝึกปฏิบัติการขับร้อง ขับร้องตามทำนองและเคาะจังหวะได้อย่างถูกต้อง รับรู้ความไพเราะ มีทักษะในการสังเกต วิเคราะห์บทเพลง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงขับร้อง เสียงของตนเองและผู้อื่น ตระหนักถึงคุณค่าเพลงไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน