กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

          ศึกษาธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา  ลักษณะภาษาไทย  การเลือกและใช้คำ  สำนวน  การใช้ประโยคที่ซับซ้อนและไม่ซับซ้อน  การใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักภาษา  การเปลี่ยนแปลงภาษา  อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย  และบทร้อยกรองประเภทต่างๆ

          โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการทักษะทางภาษา    กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการวิจัย  เพื่อให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  อย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  และรักความเป็นไทย  ตลอดจนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา 

รักความเป็นไทย  เห็นคุณค่า  และมีมารยาทในการฟัง  การพูด  และการอ่าน