CD-ESMSข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางและมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ผ่อนคลายให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัด และสามารถ จัดกิจกรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเหณีสงกรานได้ในบางกิจกรรม ได้แก่ พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่แต่เนื่องจากในช่วงนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจิตรลดาจึงขอความร่วมมือครู และพนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด ดังนี้

    1. การเข้าร่วมการจัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร สถานที่จัดงานต้อง ไม่คับแคบหรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ การรดน้ำต้องจัดเรียงแถว เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัย ทุกคน และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน

    2. ให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ และงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

    3. ครู และพนักงานทุกคน สวมหน้ากากอนามัย 100% หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ตามมาตรการป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และในช่วงเวลาที่ไมได้ปฏิบัติงาน ให้พยายามอยู่บ้าน เพื่อป้องกัน การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพนักเรียนและบุคลากร

เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นและอำนวยความสะดวก ในกรณีนักเรียนและบุคลากรได้รับอุบัติเหตุและจำเป็นต้องรับข้อมูลเท่านั้น
เข้าสู่หน้าปรับปรุงข้อมูล

เข้าสู่ระบบ / loginผู้ใช้งานปัจจุบัน : 0  
สถิติผู้เข้าชม : 29,664