Responsive Image Gallery

สวดโอ้เอ้วิหารรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำรักเรียนมาสวดโอ้เอ้วิหารราย ณ วัดพระศรัรัตนศาสดาราม วันที่ 20 สิงหาคม 2560 จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม