Responsive Image Gallery

โครงการชมวัดฟังธรรม "วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม"วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ทางระดับอนุบาลได้จัด โครงการชมวัดฟังธรรมขึ้น โดยนำนักเรียน ระดับอนุบาล 1 ชมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม นักเรียนได้ฟังเทศน์และถวายสังฆทาน เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์ตรง และมีความเข้าใจถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา