Responsive Image Gallery

ไหว้ครูวิชานาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา สาขานาฏศิลป์ โรงเรียนจิตรลดา ได้จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทยขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00 - 15.00 น. ซึ่งเป็นพิธีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้เรียน ทางโรงเรียนได้จัดพิธีสวดมนต์เย็น โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตและคณะสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหาร ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 - 18.00 น.และสวดมนต์เช้าในวันพฤหัสบดี ที่ 17สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07.00 - 08.00 น.ภายในงานได้เรียนเชิญ รศ.ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มาเป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ โดยได้ทำพิธีมอบ ให้แก่ ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา และครอบครูนาฏศิลป์ไทยให้แก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมพิธี