หน้าหลัก   เจ้านาย    อนุบาล  ประถม    มัธยม    วิชาชีพข่าวสาร

[Admin] [Help

 
 

สมาชิก Login

 

UserName :

Password  :

มัธยม
แผนผังการบริหารงาน

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายการเงินและบัญชี

 

 

 

 

ลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 กระโดดหอสูง
วันที่ 23 มกราคม 2558 คณะครูประจำชั้น ประจำวิชาได้นำลูกเสือ - เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทำกิจกรรมกระโดดหอสูง ณ ค่ายนเรศวร(ตำรวจพลร่ม) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อฝึกความกล้า ให้กับนักเรียน
ค่าย iCamp 2014
สายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมค่าย iCamp 2014 ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นค่ายที่สอนการใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าค่าย Chitralada - Toyota Art Camp โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 24 คน
วิทยากรบรรยาย เรื่อง "ผลเสียของการขาดออกซิเจน"
วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2557 งานคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เชิญ นพ. อุกฤษฎ์ อุเทนสุต นักเรียนจิตรลดารุ่นที่ 24 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ผลเสียของการขาดออกซิเจน" ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ ศาลผกาภิรมย์

 

  มีกิจกรรม 25 รายการ >> ..ชมกิจกรรมทั้งหมด..    
ภาพกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ผู้อ่าน ผู้ตอบ

ลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 กระโดดหอสูง วันที่ 23 มกราคม 2558 คณะครูประจำชั้น ประจำวิชาได้นำลูกเสือ - เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทำกิจกรรมกระโดดหอสูง ณ ค่ายนเรศวร(ตำรวจพลร่ม) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อฝึกความกล้า ให้กับนักเรียน 1089 0

ค่าย iCamp 2014 สายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมค่าย iCamp 2014 ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นค่ายที่สอนการใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าค่าย Chitralada - Toyota Art Camp โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 24 คน 69 4

ค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและทักษะทางคณิตศาตร์ให้กับนักเรียนจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมคือนักเรียนชั้น ม.1 ทุกคน 112 3

วิทยากรบรรยาย เรื่อง "ผลเสียของการขาดออกซิเจน" วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2557 งานคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เชิญ นพ. อุกฤษฎ์ อุเทนสุต นักเรียนจิตรลดารุ่นที่ 24 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ผลเสียของการขาดออกซิเจน" ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ ศาลผกาภิรมย์ 131 3

กิจกรรมค่ายภาษาจีน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สายวิชาภาษาจีน ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนประจำปีการศึกษา 2557 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจิตรลดา เพื่อเป็นการฝึกและเสริมทักษะความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาจีน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 223 18

กิจกรรมรวมใจเป็นหนึ่ง ของนักเรียนชั้น ม.1 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จัดกิจกรรมกิจกรรมรวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อละลายพฤติกรรมของนักเรียน ให้นักเรียนได้รู้จักเพื่อน ๆ และรู้จักครูที่สอนระดับชั้น ม.1 และเพื่อสรา้งความรักสามัคคีในหมู่นักเรียน 159 0

นักเรียนชั้น ม. 3 เข้าค่าย พัฒนาอุปนิสัย The 7 habits for teens นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่าย พัฒนาอุปนิสัย The 7 habits for teens จัดโดยงานแนะแนวฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา และบริษัทแพกริม กรุ๊ป ณ โรงเรียนจิตรลดา วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 465 21

กีฬาสีระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนจิตรลาดา ฝ่ายมัธยมจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน 337 8

ค่าย "iCamp 2013" กลุ่มสาระการเรียนเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี สายวิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บ .เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) จัดค่าย iCamp 2013 วันที่ 28-29 ก.ย. 56 ณ โรงเรียนจิตรลดา โดยเป็นค่ายทำภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ Our Lovely School 3208 614
ตอบ ecard 56
5075 797

กิจกรรมวันภาษาไทย 29 ก.ค. 2556 โรงเรียนจิตรลดาระดับมัธยม จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ณ ศาลาผกาภิรมย์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 2031 166

งานวันไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา ระดับมัธยมศึกษาจะจัดงานวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ศาลาผกาภิรมย์ เริ่ม 8.00 น. เป็นต้นไป เสร็จจากพิธีไหว้ครูแล้วฝ่ายแนะแนวจะจัดรายการพี่พบน้อง 341 4

รับสมัครครู ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนจิตรลดาระดับมัธยมศึกษา 
รับสมัครครูจำนวน 4 อัตรา ดังนี้
1. ครูวิทย์  วิชาเอกฟิสิกส์  1 อัตรา
2. ครูวิทย์  วิชาเอกชีววิทยา 1 อัตรา
3. ครูวิทย์  วิชาเอกเคมี 1 อัตรา
4. ครูสอนภาษาญี่ปุ่น  1 อัตรา
5711 945

ค่ายพัฒนาอุปนิสัยที่ควรเป็น"The 7 Habits for teens" งานแนะแนว ระดับมัธยมศึกษา จัดค่าย พัฒนาอุปนิสัยที่ควรเป็น "The 7 Habits for teens" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันพฤหัสบดี 1- ศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 ณ ศาลาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา 2225 3326

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดค่าวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจิตรลดา ครั้งที่ 12 วันที่ 4-6 มกราคม 2555 ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต. คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี 10939 1150

ค่ายพิธีกรรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับชมรมนักจัดรายการ ระดับมัธยมศึกษา จัดค่ายพิธีกรรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารตลอดจนนำไปใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม 4691 155

กิจกรรม MUSIC DAY ระดับมัธยม เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจิตรลดาจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านดนตรีและการขับร้องอย่างเต็มที่ โดยวัน music day ในปีนี้ มีวงดนตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาร่วมแสดงด้วย และมีวงดนตรีจากนักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.1 - ถึง ม.6 ขึ้นแสดงตลอดทั้งวันอย่างสนุกสนาน 941 16

โรงเรียนจิตรลดาได้รับเกียรติบัตรผลการสอบ O-NET 2552 ระดับเหรียญทอง สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริการศึกษาเอกชนได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนจิตรลดา เนื่องจากมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในระดับเหรียญทอง ทั้งระดับ ม.3 และ ม.6 1418 8
ค่ายพิธีกรรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับชมรมนักจัดรายการ ได้จัด “ ค่ายพิธีกรรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4 ” ขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 9 และวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศาลาผกาภิรมย์ 17649 939

ค่ายนักจัดรายการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับชมรมนักจัดรายการ จัดค่ายนักจัดรายการครั้งที่ 3 เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องสวยงาม โดยในค่ายนี้ได้เชิญกลุ่มศิลปินสุภาพบุรุษบอยแบนด์มาให้นักเรียนในค่ายได้สัมภาษณ์แบบสดๆ 34505 1148

 

 
โรงเรียนจิตรลดา

 

Best viewed with IE 4.x or later. and 1024x768 resolution